She's Mercedes Ladyvenom in Tuscany

Mercedes Ambassador